HÌNH ẢNH ĐÀN LỄ CẦU SIÊU THAI NHI 13-9-2019


Trung thu trăng sáng cõi nhân gian
Thương xót thai nhi lập đàn tràng

Chiều ngày 15 tháng 8 năm Kỷ Hợi. Liên Hoa Tịnh Viện cầu siêu độ chư hương linh oan hồn uổng tử sạn nạn thai nhi. Đông đảo bá tánh phật tử, mặc dù trời đổ mưa nhưng vẫn trở về đạo tràng, tham dự pháp hội. Để nguyện cầu cho hương linh nhân pháp hội năm nay được thừa tư Phật lực vãng sanh về cõi Cực Lạc của đức Phật A Di Đà.