Thông báo: Chương trình “Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát” ngày 19 tháng 9 năm Canh Tý (2020)


⛩Thông báo: Chương trình “Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát” ngày 19 tháng 9 năm Canh Tý (2020)tại? Liên Hoa Tịnh Viện Nha Trang
Địa chỉ: Tổ 19 Thôn Đồng Nhơn, Xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.

?Ngài đi vào đời với hạnh nguyện từ bi và trí tuệ. Có từ bi mới giải trừ khổ não, có trí tuệ mới diệt được ngu si. Tứ chúng Liên Hoa Tịnh Viện nguyện học và tu theo hạnh nguyện “lắng nghe âm thanh huyền diệu từ bản tâm thanh tịnh” của Ngài, Bổn tự trang nghiêm tổ chức khóa lễ vía đức Quán Thế Âm Bồ tát qua chương trình tu tập “Thọ trì chú Đại Bi và Lạy Ngũ Bách Danh”.

Bổn tự kính mời quý Phật tử, thiện nam tín nữ hoan hỷ về chùa tham dự khoá lễ.?

Nguyện đem công đức này hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc và pháp giới chúng sanh đồng triêm lợi lạc.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma ha tát.?

⛩TM. Bổn tự
Thích Tâm Chánh
———
⭐️⭐️⭐️CHƯƠNG TRÌNH KHÓA LỄ⭐️⭐️⭐️

?Thứ 7 Ngày 17 tháng 10 năm 2020 (nhằm ngày 1/ 9 /Canh Tý):
– ⏰19h00 pm : Trì 7 biến chú Đại Bi và Lạy Ngũ Bách Danh (200 lạy)✔️

? Thứ 7 Ngày 24 tháng 10 năm 2020 (nhằm ngày 8/9 /Canh Tý):
– ⏰19h00 pm : Trì 7 biến chú Đại Bi và Lạy Ngũ Bách Danh (200 lạy)✔️

? Thứ 7 Ngày 31 tháng 10 năm 2020 (nhằm ngày 15/9 /Canh Tý):
– ⏰19h00 pm : Trì 7 biến chú Đại Bi và Lạy Ngũ Bách Danh (200 lạy)✔️

?Thứ 4 Ngày 04 tháng 11 năm 2020 (nhằm ngày 19/9 /Canh Tý):
– ⏰19h00 pm : Trì 7 biến chú Đại Bi và Lạy Ngũ Bách Danh (50 lạy)
– Hoa đăng cúng dường.
– Quy Y Tam Bảo
– ⏰20h30 pm: hoàn mãn. ✔️

?⛩Liên Hoa Tịnh Viện Nha Trang
Địa chỉ: Tổ 19 Thôn Đồng Nhơn, Xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Email: lienhoatinhvien.net@gmail.com

Website: lienhoatinhvien.com
???