NGHI THỨC PHÓNG SANH


——-***——-

NGUYN HƯƠNG

Giới hương, định hương, giữ huệ hương.

Giải thoát, giải thoát tri kiến hương.

Quang minh vân đài biến pháp giới.

Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền.

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

Này các loài chúng sanh, từ đời vô thỉ đến nay chúng sanh do vô minh che lấp tâm tánh. Tạo ra nhiều nghiệp si mê, nên phải sanh tử luân hồi trong sáu nẻo. Các vị hiện giờ mang thân súc sanh, sống chết gởi trên dao thớt.

May thay hôm nay các vị còn được túc căn thiện lành, gặp được người cứu mạng.

Chắc nhiều đời các vị cũng có gieo căn lành trong Phật pháp. Vậy giờ đây các vị nên phát tâm quy y Tam Bảo và sám hối nghiệp chướng và phát tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để kết duyên với Đức Phật A Di Đà. Khi nào đủ thiện căn, phước đức nhân duyên các vị được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

Dương Chi Tịnh Thủy, biến sái tam thiên, tánh không bát đức lợi nhơn thiên, pháp giới quảng tăng diên, diệt tội tiêu khiên, hỏa diệm hóa hồng liên.

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

(Ly nước, cành bông để sái tịnh)

 

 

Phù thử thủy giả, bát công đức thủy tại thiên chơn, tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, biến nhập Tỳ Lô Hoa Tạng giới, cá trung vô xứ bất siêu luân, thủy bất tẩy thủy, diệu cực pháp thân, trần bất nhiễm trần, phản tác tự kỷ, quyên trừ nội ngoại, đản địch đàn tràng, sái khô mộc nhi tác dương xuân, khiết uế ban nhi thành tịnh độ, sở vị đạo nội ngoại, trung gian vô trực uế, thánh Phàm u hiển, tổng thanh lương. Bồ tát liễu đầu cam lộ thủy, năng linh nhất đích biến thập phương, tinh chuyên cấu uế tận tiêu trừ, phổ sái pháp diên tất thanh tịnh.

 

Này chúng hu tình: Bt Nht Thiết Nghip Chướng Căn Bn Đắc Sanh Tnh Độ Đà La Ni.

 

CHÚ ĐẠI BI

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô yết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sát ni na, ba dạ ma na ta bà ha, tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô yết đế thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

 

Này các loài súc sanh kia, các ngươi nên nhớ cho, khi bỏ thân súc sanh, hướng tâm về Tam Bảo, được trở lại làm người, đầy đủ gặp chánh pháp, tin sâu cùng nguyện thiết, chuyên niệm Phật Di Đà, cầu vãng sanh Tịnh Độ, chứng được ngôi bất thoái, để độ tận chúng sanh.

Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

 

KỆ PHÓNG SANH

Chúng sanh đây có bao nhiêu, lắng tai nghe lấy những điều dạy răn, các ngươi trước lòng trần tục lắm, nên đời này chìm đắm sông mê, tối tăm chẳng biết tu trì, gây bao tội ác lại về mang thân, sống đọa đày, chết thường đau khổ, lông vẩy sừng, có đỡ được đâu, dù là bay trước, lặn sâu, lưới vây, tên bắn, móc câu thả mồi, tát cạn bắt cùng hơi phun độc, lúc đó dù kêu khóc ai thương, hồn còn phảng phất nấu rang xoong nồi.

Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc, may sao nhờ các vị thiện nhân, cứu cho ngươi được thoát thân.

Đến đây lại được nhờ ơn phép mầu. Vậy ngươi kịp hồi đầu quy Phật, xong dốc lòng quy Pháp, quy Tăng, hết lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng.

 

QUY  Y

Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y Phật lưỡng túc trung tôn.

Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y Pháp ly dục trung tôn.

Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y Tăng chúng trung tôn. (3 lần)

Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y Phật không đọa địa ngục.

Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y pháp không đọa ngạ quỷ.

Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y Tăng không đọa bàng sanh. (3 lần)

 

SÁM HI

Này các loài chúng sanh kia, các ngươi xưa đã tạo, bao nhiêu điều tội lỗi, gốc là tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra. hôm nay phát tâm xin sám hối. (3 lần)

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

Nam mô Đa Bảo Như Lai

Nam mô Bảo Thắng Như Lai

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai

Nam mô Ly Bố Uý Như Lai.

Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai

Nam mô A Di Đà Như Lai.

 

MA HA BÁT NHàBA LA MT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

  Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô đắc.

  Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đỏa, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn, tam thế chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.

Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết: 

Yết đế, Yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. (3 lần)

 

Nam mô a di đa bà dạ,
Ða tha dà đa dạ,
Ða điệt dạ tha.
A di rị đô bà tỳ,
A di rị đa tất đam bà tỳ,
A di rị đa tì ca lan đế,
A di rị đa, tì ca lan đa,
Dà di nị dà dà na,
Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần)

Quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở Phương Tây Thế Giới an lành. Con nay xin phát nguyện vãng sanh, cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT (3 lần)

NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT (3 lần)

NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT (3 lần)

 

Phóng sanh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng, phổ nguyện Pháp giới chư chúng sanh, tốc vãng vô lượng quang Phật sát, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não.

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu. Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ tát đạo, nguyện sanh Tây phương Tịnh Độ trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thoái Bồ tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công đức, phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng dữ chúng sanh, giai cộng thành Phật đạo.

 

PHC NGUYN

Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này, hồi hướng khắp bốn ơn ba cõi, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi Cực Lạc.

Nguyện đem công đức phóng sanh này, hồi hướng cho chúng con và thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh, thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, bồ đề tâm kiên cố, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn.

Hồi hướng công đức phóng sanh này cho chư vị hương linh, cửu huyền thất tổ và oán thân trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp của chúng con, cũng như hiện tại, hữu hình và vô hình, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc

 

TAM QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng.

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển.

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại.

 

HI HƯỚNG

Nguyện đem công đức này,

Hướng về khắp tất cả,

Đệ tử và chúng sanh,

Đồng sanh về Tịnh Độ.