NGHI THỨC  SÁM HỐI


LƯU HÀNH NỘI BỘ

DÂNG HƯƠNG

Khói hương xông thấu mấy tầng xanh,

Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành,

Trên khói hương này xin Phật ngự,

Chứng minh đệ tử tấc lòng thành. O 

  KỲ NGUYỆN

Đệ tử chúng đẳng nguyện Tam Bảo thường trú trong mười phương, đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, chứng minh gia hộ. Chúng con lâu đời, lâu kiếp, vì tánh hôn mê, chẳng kể chánh tà, gây nhiều tội lỗi, tổn người hại vật, báng Phật Pháp Tăng, hôm nay một dạ chí thành nguyện xin sám hối, ngưỡng mong oai đức từ bi cứu độ, tội chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, cùng pháp giới chúng sanh, tu đạo Bồ Đề, trang nghiêm phước huệ, một thời đồng chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. 0 (3 lần)

KHEN NGỢI PHẬT

Đấng pháp vương Vô Thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng.

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành chung bốn loài.

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch nghiệp ba kì,

Xưng dương cùng tán thán,

Ức kiếp không cùng tận.0

QUÁN TƯỞNG

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng,

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời.

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.0

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trú Tam Bảo. O (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. O (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. O (1 lạy)

TÁN LƯ HƯƠNG

Cành dương tẩy sạch tâm trần,

Si mê giảm bớt tham sân dứt lần.

Cam lồ rưới khắp thiên nhân,

Người trời nghe pháp được phần tăng duyên.

Bao nhiêu nghiệp chướng tiêu khiên,

Mới hay núi lửa hóa liền hồng liên.

Nguyện cùng Bồ Tát Thanh Lương,

Chứng minh đệ tử tâm hương cúng dường.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. 0 (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

 Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát 0 

(3 lần).

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. O (3 lần)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. O       (3 lần)

KỆ KHAI KINH 

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu,

Trăm ngàn muôn kiếp dễ chi cầu.

Con nay nghe đặng chuyên trì tụng,

Nguyện tỏ Như lai nghĩa nhiệm mầu. O

KỆ SÁM HỐI

Trước Phật đài con xin sám hối,

Xét lại mình tội lỗi từ xưa.

Hoặc là nhiều kiếp dây dưa,

Chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao.

Thân đựng chứa biết bao tật xấu,

Bước chân đi theo dấu đường đời.

Cách ăn thói ở tùy thời,

Nào con có tránh khỏi nơi tội tình.

Tội thứ nhứt sát sinh thực nhục,

Thuở bé thơ đến lúc trưởng thành.

Vì con, cha mẹ cam đành,

Giết loài muông thú nuôi sanh mạng này.

Con cũng có tự gây lấy nghiệp,

Cùng bao người gián tiếp trợ duyên.

Thức ăn bán ở thị thiềng,

Sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay.

Thân con lỡ tạo vay nghiệp ác,

Muôn vạn loài oan thác vì con.

Ví như thây ướp hằng còn,

Từ xưa chất để nên hòn núi cao.

Tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp,

Thân con đây tội nghiệp dẫy đầy.

Xét ra thì thịt xương này,

Lại là xương thịt muôn thây tạo thành.

Cũng có lúc lòng lành bất nhẫn,

Nghe tiếng kêu, hối hận giựt mình.

Máu me ràn rụa thân hình,

Mắt trông cảnh thảm động tình xót xa !

Con nguyện hứa thứ tha tất cả,

Lòng dặn lòng cải quá tự tân.

Học đòi theo bậc triết nhân,

Tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày.

Nhưng trong cõi trần ai bụi bặm,

Giữ làm sao khỏi lấm tấc son ?

Biết bao nghiệp sát cỏn con,

Nhiều lần vô ý dập dồn tội khiên.

Nay đến trước Phật tiền sám hối,

Lượng từ bi xả tội lỗi lầm.

Ăn năn gội rửa lòng phàm,

Con nguyền sửa đổi việc làm từ nay. O  

Tội thứ hai tham tài trộm đạo,

Thói vạy tà gian xảo xấu xa.

Hoặc từ nhiều kiếp trải qua,

Hoặc thời thơ bé tạo ra tội tình.

Nhìn lại tấm thân hình trưởng đại,

Hẳn có khi tội trái lôi thôi.

Của người nhọc đổ mồ hôi,

Dùng mưu chước lấy đắp bồi thân ta. O  

Tội thứ ba dâm tà loạn phép,

Lỗi đạo hằng, mang nghiệp vào thân.

Tấm lòng yểm cựu nghinh tân,

Làm sao tránh khỏi xoay vần trái oan.

Đường tình ái chứa chan nghiệp tội,

Nẻo dâm tà càng lỗi nặng lung.

Tấm thân tội lỗi thẹn thùng,

Kiếp này, kiếp khác chập chồng bằng non. O  

Tội thứ tư vọng ngôn dối trá,

Lợi cho mình, thiên hạ hại thân,

Vẽ duyên thêu dệt xa gần,

Muôn điều rối rắm, trăm phần đảo điên.

Thói lưỡng thiệt hai bên đâm thọc,

Cho đôi đàng trách móc lẫn nhau.

Mở lời để hại về sau,

Một câu thất đức, họa sâu khôn ngừa. O 

 

Tội thứ năm say sưa chè rượu,

Lỗi giới điều do tửu nhập tâm.

Thêm lòng ham muốn tham lam,

Càng thâu chất chứa, càng làm mê say.

Bệnh sân giận ai tày chuyên chữa,

Nổi nóng lên như lửa cháy rừng.

Si mê đâu biết tỏ tường,

Cõi mơ muôn vạn nẻo đường nhá nhem. O 

 

Năm giới chánh cộng thêm giới phụ,

Tam nghiệp chung tính đủ thập điều.

Phật ban giới cấm đã nhiều,

Mà con lỗi phép chẳng theo luật Ngài.

Hoặc vô ý, không hay tội trượng,

Hoặc yếu hèn, chẳng cưỡng được tâm.

Tự làm, hoặc xúi người làm,

Hoặc nghe thấy ác, lòng phàm đua vui.

Từ vô thỉ tạo rồi nghiệp chướng,

Đến những nay vô lượng kiếp sinh.

Mỗi phen mang lấy thân hình,

Tạo gây lắm thứ tội tình nghiệp duyên.

Tấc lòng thành, con nguyền sám hối,

Xét tội xưa, tránh lỗi về sau.

Cầu xin nước tịnh rưới vào,

Tâm con được sạch làu làu hôm nay. O 

Con cố gắng từ đây sắp tới,

Giữ đúng theo ngũ giới Phật truyền.

Cần trau tam nghiệp trọn hiền,

Pháp tu thập thiện vẹn tuyền mới cam.

Mong đến chốn già lam Phật cảnh,

Giã cõi đời ảo ảnh phù du.

Con về con học phép tu,

Làm dân đất Phật thiên thu sống còn.

Đường giải thoát, lòng con chí dốc,

Quyết phăng tìm theo gốc tu chơn.

Nương vào Tam Bảo là hơn,

Con nguyền chẳng dám khinh lờn dể duôi.

Được thưởng thức vị mùi Chánh giáo,

Xin nhớ ơn Tam Bảo ghi lòng.

Con nay sám hối vừa xong,

Nghiệp trần nhẹ cổi không không sạch rồi.

Con cầu nguyện người đời tỉnh thức,

Thọ phước lành đạo đức thưởng ban.

Cầu xin Phật hiện thế gian,

Cầu xin Tam Bảo cứu an muôn loài! O 

XƯNG TÁN CÔNG ĐỨC PHẬT

Tâm Phật thanh tịnh tựa lưu ly,

Trí Phật sáng ngời như trăng sáng,

Phật ở thế gian thường cứu khổ,

Tâm Phật không đâu không từ bi.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật. (108 lần) O

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát. (3 lần) O

Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát. (3 lần) O

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát. (3 lần) O

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. 

 (3 lần) O

NGUYỆN KIẾT TƯỜNG

Ngày kiết tường, đêm kiết tường,

Sáu lượt ngày đêm thảy kiết tường.

Tất cả kiết tường trong mỗi lúc,

Từ bi nguyện Phật phước ban thường. O

Trước ngôi Tam Bảo con quỳ,

Cầu xin sám hối tội thì xưa nay.

Chí tâm đảnh lễ Như Lai,

Ta Bà giáo chủ đức Ngài Thích Ca.

Mười phương cõi Phật hằng sa,

Cha lành từ phụ Di Đà Tây Phương.

Nam mô Địa Tạng Minh Vương,

Quan Âm Thế Chí Tây Phương hộ trì.

Ngưỡng nhờ Di Lặc từ bi,

Phổ Hiền Bồ Tát chứng tri lòng nguyền.

Nay con vào chốn cửa thiền,

Một là sám hối, hai nguyền tu thân.

Ngán thay vì ở cõi trần,

Luân hồi sanh tử lắm lần thảm thương.

Tu cho dứt nghiệp oan ương,

Tạo nhiều oan trái vấn vương đêm ngày.

Không vì riêng cảnh của ai,

Hữu thân hữu khổ xưa nay lẽ thường.

Khổ vì lìa cảnh mến thương,

Khổ vì chán nản mà đương gần mình.

Khổ vì luân chuyển tử sinh,

Khổ ngày già yếu thân hình ốm đau.

Tình yêu, danh vọng, sang giàu,

Rốt rồi thì cũng xa nhau ngàn trùng.

Phật soi đuốc tuệ mà dùng,

Thấy điều oan trái lạnh lùng bước ra.

Muốn tu xin chớ dần dà,

Tháng ngày thấm thoắt rồi qua bạc đầu.

Ngày nay đệ tử cúi đầu,

Ngưỡng nhờ Từ Phụ nguyện cầu chứng tri.

Nay con hết dạ quy y,

Một lòng tưởng Phật tụng trì hồng danh.

Lâm chung cầu được vãng sanh,

Hào quang chiếu sáng điềm lành rước đi.

Nhờ ơn chư Phật hộ trì,

Cho con vẹn đạo mà đi trọn đời.

Hồng danh con sám một thời,

Cầu cho tiêu tội đường đời con gây.

Lòng thành con nguyện trước đây,

Cầu cho con được tâm này bền lâu.

Một nguyền con có căn sâu,

Cho con trọn đạo công phu vững bền.

Hai nguyền đạo đức con nên.

Vừa tu thoát nghiệp vừa đền cù lao.

Ba nguyền kẻ trước người sau,

Đồng tu Tịnh Độ cùng nhau trở về.

Bốn nguyền chánh đạo Bồ Đề,

Bao nhiêu công đức hồi về đạo chân.

Năm nguyền nghiệp chướng sạch trơn,

Sân si phiền não tạo nhân dứt liền.

Sáu nguyền chúng sanh cõi trần,

Sớm nghe chánh đạo đặng gần Phật môn.

Bảy nguyền người phát nguyện ngôn,

Thường lo tinh tấn bảo tồn thiện căn.

Chúng sinh như cát sông Hằng,

Cầu cho gặp đạo thiện căn trở về.

Hồng trần sớm được hết mê,

Cần lo sám hối trọn bề tu thân.

Cầu cho bá tánh xa gần,

Sớm mau được hưởng hồng ân thái bình.

Nguyện cho tất cả chúng sinh,

Tiêu trừ nghiệp chướng quang minh thanh nhàn.

Nam mô Tịnh Độ Lạc bang,

Dắt dìu đệ tử Tây Phương mau về.

KỆ HỘ PHÁP

Trời, A-tu-la và Dược-xoa

Đến đây nghe Pháp hãy hết lòng

Ủng hộ đạo Phật cho bền lâu

Tất cả làm theo lời Phật dạy

Những ai đã đến đây nghe Pháp

Hoặc ở dưới đất hoặc trên không

Hãy nhìn mọi loài bằng mắt thương

Ngày đêm an trú trong chánh pháp.

Nguyện cho thế giới thường an ổn

Thấm nhuần phước trí và từ bi

Tất cả tội chướng đều tiêu trừ

Lìa xa khổ não thường an lạc

Đại chúng nhất tâm trì giới luật

Công phu thiền định phải tinh chuyên

Đóa hoa tuệ giác nở trang nghiêm

Khắp nơi mọi miền đều hạnh phúc.

Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Sám hối đức thù thắng hạnh.

Vô biên thắng phước giai hồi hướng

Phổ nguyện pháp giới chư chúng-sanh.

Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não.

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.

Thế thế thường hành Bồ-tát đạo

Nguyện sanh Tây-phương Tịnh độ trung.

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu

Hoa khai kiến Phật ngộ Vô sanh.

Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ

Nguyện dĩ thử công đức.

Phổ cập ư nhất thiết

Ngã đẳng dữ chúng-sanh.

Giai cộng thành Phật đạo.

PHỤC NGUYỆN

Nam mô A Di Đà Phật!

Hiện tiền đệ tử chúng con, chí thành lễ Phật Hồng Danh, sám hối công đức.

Chuyên vì hồi hướng, Vô Thượng Phật quả Bồ Đề, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. 

Thứ nguyện: hiện tiền đệ tử chúng đẳng, tội diệt phước sanh, Bồ Đề tâm tăng trưởng, trí tánh thường minh, Bát Nhã hoa khai, đạo tâm bất thối. 

PHỔ NGUYỆN

Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng tu đồng học, giai cộng thành Phật đạo. O

(Đồng niệm) Nam mô A Di Đà Phật.

TỰ QUY Y

Tự quy y Phật,

Xin nguyện chúng sanh,

Thể theo đạo cả,

Phát lòng vô thượng . O (1 lạy)

Tự quy y Pháp,

Xin nguyện chúng sanh,

Thấu rõ kinh tạng,

Trí huệ như biển. O (1 lạy)

Tự quy y Tăng,

Xin nguyện chúng sanh,

Thống lý đại chúng,

Hết thảy không ngại. O (1 lạy)

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.O

KỆ TU TRÌ

Giữ vẹn luân thường

Trọn hết bổn phận

Ngăn dứt lòng tà

Giữ gìn lòng thành.

Đừng làm các ác

Vâng làm các thiện

Kiêng giết cứu mạng

Ăn chay niệm Phật

Hồi hướng vãng sanh

Thế giới Cực Lạc.

Dùng để tự hành

Lại còn dạy người

Ấy gọi Phật tử

Hành giả hãy nên

Làm như thế ấy

Công đức vô lượng.

 XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT